DownTR » E-kitap » Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir - Hayreddin Karaman

Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir - Hayreddin Karaman

Posted by JayJay on 2-05-2019, 21:47 @ E-kitap
Kur'an-i Kerîm, Hz. Muhammed aleyhisselâmin yirmi iki yildan fazla süren (610-632) peygamberligi zarfinda aldigi vahiyleri ihtiva,etmekte­dir. Hz. Muhammed'in (a.s.) peygamberliginin ilk dönemlerinden beri Kur'an, müslümanlar tarafindan, yalnizca ilâhî kelâmin yasanan tarihe bir müdahalesi olarak degil, ayni zamanda bir ibadet ve tilâvet kitabi ola­rak telakki edildigi için, inen âyet ve sûreler Hz. Peygamber'in gözetimi altinda büyük bir titizlikle kayda geçirilerek geniş kitlelere intikal ettiril­miş ve sürekli okunmuştur. Hatta ilk müslümanlar arasinda, gelen vahiy­leri gücü nisbetinde ezberleyenlerin yanı sıra, kendisi için özel mushaf yazan sahâbîlerin de bulundugunu biliyoruz.

Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir - Hayreddin Karaman

Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir - Hayreddin Karaman

Meal Nedir?
Kur'ân meâli, basit anlamda Kur'an'ı oluşturan sure ve ayetlerin tümünün Arapça dışında bir dile tercüme edilerek açıklanmış halidir. Arapça kökenli bir kelime olan "meâl"; "meydana gelen netice", "mana", "anlam", "sonuç" anlamlarına gelir.

Tefsir Nedir?
Tefsir, İslam dini terimidir. 'el-Fesr' masdarından tef'il babında yorumlamak, açıklamak manalarına gelen bir kelimedir. Eşdeğer bir kelime te'vil dir. Kur'an ayetlerinin açıklanmasına dâir dalıdır. Tefsir ilmi ile uğraşan kişiye müfessir denir.